Kuluttajansuojalaki uudistui – mikä muuttuu käytännössä?

Eduskunta on hyväksynyt uuden kuluttajansuojalain 20.2.2023. Tasavallan presidentin hyväksyttyä lain, alkoi kuuden kuukauden siirtymäaika ja uusi laki astuu voimaan lokakuussa 2023. Uusi laki painottaa luotonmyöntäjien vastuuta vastuullisten luottojen myöntämiseksi sekä säätää uuden korkokaton. Lakia säädettäessä eduskunta asetti hallitukselle tehtäväksi seurantaan ja korkokattojen säätelyyn liittyviä tehtäviä. Mitä on luvassa lokakuussa 2023?

Korkokaton vaikutusten seuranta

Eduskunta asetti valtioneuvostolle tehtäväksi seurata tiiviisti kulutusluottojen korkokattoja ja säädetyn korkokaton vaikutusta luottojen saatavuuteen ja niiden hintaan. Kun uuden korkokaton vaikutus selviää, on hallituksen tehtäväksi eduskunta määritellyt myös laskea nyt asetettua korkokattoa tarvittaessa edelleen.

Hallitukselle määrättiin tehtäväksi jatkaa jo nyt käytössä olevien keinoja sekä edistää sellaisten keinojen kartoittamista ja etsimistä, joilla voidaan tulevaisuudessa löytää parhaat ratkaisut alhaisten korkojen ja luotonsaantimahdollisuuksien parantamiseksi.

Hallituksen tehtäväksi säädettiin myös toteuttaa systemaattista ja tehokasta seurantaa kuluttajasuojalain ja hyvän luotonantotavan toteutumiseksi. Eduskunta edellyttää myös hallituksen alkavan nopealla aikataululla toimenpiteisiin kuluttajaluottoihin kohdistuvan mainonnan sekä markkinoinnin säätelemiseksi.

Lisäksi eduskunta haluaa edistää tiedotusta sosiaalisesta luototuksesta ja sen siirtymisestä hyvinvointialueiden vastuulle. 

  • Sosiaalinen luotto on vielä toistaiseksi kunnan myöntämä luotto välttämättömien hankintojen tekemiseksi. 
  • Tällainen luotto voidaan myöntää maksukykyiselle mutta pienituloiselle henkilölle.
  • Sosiaalisten luottojen myöntäminen tulee siirtymään kunnilta ja kaupungeilta vuonna 2023 hyvinvointialueiden vastuulle.

Luotonantoon aiempaakin enemmän vastuullisuutta

Uusi laki tuo tarkennuksia kuluttajille suunnattujen luottojen hintoihin ja korkokattoihin. Uuden lain myötä tulevat luotoille myönnettävät korot mahdollisesti alentumaan tuntuvasti. Tästä lähtien kulutusluottojen markkinointitarkoitukset on aikaisempaa tarkemmin määritelty. Uudessa laissa ei kulutusluottoa saa käyttää ensisijaisena tai pääasiallisena markkinointikeinona myytäessä kulutushyödykkeitä.

Lisäksi uusi laki painottaa vahvasti luotonantajan velvollisuutta vastuulliseen luotonantamiseen. Uuteen lakiin on tullut runsaasti kirjauksia ja määritelmiä niin kutsuttuun hyvään luotonantotapaan, jota luotonantajien tulee lain astuessa voimaan alkaa noudattaa. 

Uusi kuluttajansuojalaki puuttuu myös vahvasti luottojen markkinointiin. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, ettei luottoa markkinoidessaan luotonantaja saa vähätellä luoton vakavuutta tai sen merkitystä, anna kuvaa että luotto ratkaisisi sen ottajan taloudelliset ongelmat tai ratkaisisi taloudellisten ongelmien negatiivisia vaikutuksia.

Uusi laki myös säätää tiukennuksia siihen, millaisiin palveluihin ja millaisille henkilöille luottojen mainontaa ei saa kohdistaa. Voimaan tuleva kuluttajansuojalaki säätää, ettei markkinointia tule kohdentaa henkilöille, joilla on maksuhäiriömerkintöjä tai joista voidaan muuten olettaa, että heillä ei ole kykyä selvitä luoton asettamista velvoitteista.

Kuluttajalle tarkempaa tietoa luoton ehdoista

Luotonmyöntäjän on myös tarjottava riittävästi selkeää ja ymmärrettävää tietoa kuluttajalle siitä, soveltuuko kyseinen luotto ja sen mahdolliset lisäpalvelut kuluttajan tarpeisiin. 

  • Selvityksessä tulee myös kiinnittää huomiota siihen, soveltuuko kyseinen luotto sen hakijan taloudelliseen tilanteeseen. 
  • Ennen luoton antamista kuluttajalle tulee myös selvittää, voiko mahdolliset lisäpalvelut lakkauttaa kesken sopimuskauden ja mitä mahdollisia seuraamuksia siitä kuluttajalle koituu.

Yrityksen, joka toimii luotonantajana, tulee tarjota jatkossa entistä enemmän neuvontaa luoton takaisinmaksun ongelmatilanteissa. Kuluttajalle tulee antaa tietoja ja neuvoja, jotka tähtäävät maksuvaikeuksien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisevät maksuvaikeuksien syventymistä. Luoton myöntäjän tulee myös uuden lain myötä suhtautua vastuullisesti maksujärjestelyihin.

Korkokatto hillitsee ylivelkaantumista

Aikaisemmin korkokatto on ollut 20 % ja se tulee laskemaan uuden lain myötä 15 %, johon lisätään mahdollinen viitekorko. Lain astuessa voimaan ei kokonaiskustannus viitekorkoineen saa ylittää 20 prosenttia. Korkokatto koskee niin kulutusluottoja kuin hyödykesidonnaisia palveluita. Uuden korkokaton ennakoidaan parantavan hyvätuloisen asemaa luottomarkkinoilla, jolloin maksukykyisille kuluttajille on saatavilla aikaisempaa edullisempia luottoja.

Korkokaton ja luoton tiukennetut luottoehdot saattavat huolestuttaa pienituloista ja herättää kysymyksen omasta kyvystään saada lainaa. Koska lainan soveltuminen henkilön maksukyvylle tulee aikaisempaa tiukempaan tarkasteluun, voi se hankaloittaa matalapalkkaisilla aloilla työskentelevien henkilöiden lainansaantiin.

Rahoituspalveluja tarjoavien toimijoiden katteet sekä mahdollisuus hinnoitella takaisinmaksuun liittyviä riskejä pienenee. Tästäkin huolimatta korkokaton vaikutukset tulevat heikentämään todennäköisesti vain pienen joukon mahdollisuutta saada lainaa.

Aikaisemmat korkokatot ovat olleet 10 prosenttia, sitten 20 prosenttia ja nyt 15 prosenttia. Lainojen korot ovat yleisesti laskeneet aikaisempien korkokattojen ajoista ja jo pidemmän aikaa lainojen korot ovat pyörineet noin 15 prosentin tasolla. Viitekorkoina käytetään yleisesti 12 kuukauden euriboria, jonka on ennustettu asettuvan vuonna 2023 tavanomaista korkeammalle, noin neljän prosentin tasolle.